Chủ nghĩa Mác – Lênin chỉ ra những quy luật cơ bản của tự nhiên, xã hội và tư duy, lý giải một cách khoa học những vấn đề về sự tồn tại, biến đổi và phát triển không ngừng của thế giới vạn vật vốn dĩ vô cùng bí ẩn. Đây là cơ sở lý luận đặt nền tảng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh nghiên cứu và vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của cách mạng nước ta.

Hệ thống quan điểm toàn diện

Quá trình xây dựng và phát triển của cách mạng Việt Nam ngày càng chứng minh sự đúng đắn, sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh khi Người gắn kết, phát triển rất logic những quan điểm tư tưởng của Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào đấu tranh cách mạng cực kỳ gian khổ, vô cùng oanh liệt và hết sức vẻ vang của nhân dân ta.

Ở Đại hội lần thứ IX (tháng 4-2001), Đảng ta khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại… Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta”.

Đoàn cán bộ chuyên trách Công đoàn TP HCM giao lưu với các nhân chứng sống là đảng viên, cựu tù Côn Đảo, trong chuyến về nguồn 9-2019 Ảnh: Hoàng Triều

Để Đảng ta luôn xứng đáng là “Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc chăm lo giáo dục và rèn luyện Đảng ta, trước hết là đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người nói: “Đảng viên, cán bộ cũng là người. Ai cũng có tính tốt và tính xấu. Song đã hiểu biết, đã tình nguyện vào một đảng vì dân, vì nước, đã là một người cách mạng thì phải cố gắng phát triển những tính tốt và sửa bỏ những tính xấu. Vì tính xấu của một người thường chỉ có hại cho người đó; còn tính xấu của một đảng viên, một cán bộ sẽ có hại đến Đảng, có hại đến nhân dân”.

Hồ Chí Minh đã chỉ rất rõ những chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trước hết là phải: “Cần – Kiệm – Liêm – Chính, Chí công vô tư”. Thực tiễn chứng minh quan điểm này rất phù hợp với truyền thống đạo đức của dân tộc và cũng cho thấy Hồ Chí Minh đã dày công nghiên cứu, chắt lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại, tìm ra những giá trị đích thực có tính chân lý bất biến để vận dụng vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của đất nước qua từng giai đoạn lịch sử cách mạng, phù hợp với tính cách và chuẩn mực của con người Việt Nam.

Do lòng mình mà ra

Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính, không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư. Mình đã chí công vô tư thì khuyết điểm sẽ càng ngày càng ít, mà những tính tốt như sau ngày càng thêm. Nói tóm tắt, tính tốt ấy gồm có năm điều: nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm…”.

Do đó, trong việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Người luôn nhấn mạnh cả hai tiêu chuẩn vừa hồng vừa chuyên, lấy đạo đức cách mạng làm gốc, lấy tài năng làm trọng, để lấy đó làm thước đo đánh giá phẩm chất, trình độ, năng lực của cán bộ, đảng viên. Người khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, việc tốt hay xấu cũng do cán bộ mà nên”.

Thực tiễn cũng cho thấy nếu cán bộ, đảng viên không bám theo nghị quyết của Đảng, xa rời tập thể, xa rời quần chúng thì sớm muộn cũng phai nhạt lý tưởng, lụi tàn ý chí chiến đấu, dễ sa ngã vào những cạm bẫy, thậm chí dẫn đến phản Đảng, hại dân.

Những năm qua, nhờ đẩy mạnh nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà đội ngũ cán bộ, đảng viên đã không ngừng đoàn kết, phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng. Cuộc chiến chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh hơn bao giờ hết theo tinh thần không có vùng cấm… đã củng cố, khôi phục niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Chính phủ. 

Đấu tranh không khoan nhượng

Từ hiệu ứng tích cực của việc phòng, chống tham nhũng đang đặt ra yêu cầu là mỗi cán bộ, đảng viên phải tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các quy định về những điều đảng viên không được làm. Mặt khác, tích cực kịp thời phát hiện, kiên quyết ngăn chặn, đấu tranh không khoan nhượng với những quan điểm, tư tưởng sai trái, vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần bảo vệ uy tín, thanh danh của Đảng, của lãnh tụ.


MAI LỊCH