Yiren Digital Báo cáo Kết quả Tài chính Quý Hai Năm 2023

BẮC KINH, ngày 17 tháng 8 năm 2023 — Yiren Digital Ltd. (NYSE: YRD) (“Yiren Digital” hoặc “Công ty”) – một nền tảng dịch vụ tài chính và lối sống toàn diện dựa trên AI ở Trung Quốc, hôm nay công bố báo cáo tài chính chưa kiểm toán cho quý kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Những nổi bật về hoạt động trong quý 2 năm 2023

Ngành môi giới bảo hiểm

  • Tổng số khách hàng bảo hiểm đã phục vụ đạt 1.133.069 người vào ngày 30 tháng 6 năm 2023, tăng 12,5% so với 1.007.238 người vào ngày 31 tháng 3 năm 2023 và so với 755.819 người vào ngày 30 tháng 6 năm 2022.
  • Số khách hàng bảo hiểm phục vụ trong quý 2 năm 2023 là 135.449 người, tăng 67,5% so với 80.856 người trong quý 1 năm 2023 và so với 132.727 người cùng kỳ năm 2022. Sự tăng trưởng được ghi nhận nhờ cải thiện hiệu quả hoạt động kỹ thuật số, đồng thời tối ưu hóa các sản phẩm và kênh dịch vụ phù hợp với khách hàng.
  • Tổng doanh thu phí bảo hiểm trong quý 2 năm 2023 đạt 1.332,5 triệu NDT (183,8 triệu USD), tăng 44,3% so với 923,4 triệu NDT trong quý 1 năm 2023 và so với 797,9 triệu NDT cùng kỳ năm 2022. Sự tăng trưởng theo quý chủ yếu nhờ hiệu quả bán chéo giữa bảo hiểm tài sản và nhân thọ, cũng như tăng trưởng doanh thu từ các hợp đồng cao cấp.

Ngành dịch vụ tài chính

  • Tổng khoản vay hỗ trợ trong quý 2 năm 2023 đạt 8,2 tỷ NDT (1,1 tỷ USD), tăng 27,0% so với 6,4 tỷ NDT trong quý 1 năm 2023 và so với 4,9 tỷ NDT cùng kỳ năm 2022.
  • Tổng số khách hàng đã được phục vụ đạt 8.002.372 người vào ngày 30 tháng 6 năm 2023, tăng 5,5% so với 7.582.435 người vào ngày 31 tháng 3 năm 2023 và so với 6.514.111 người vào ngày 30 tháng 6 năm 2022.
  • Số khách hàng được phục vụ trong quý 2 năm 2023 là 1.013.972 người, tăng 16,2% so với 872.235 người trong quý 1 năm 2023 và so với 556.094 người cùng kỳ năm 2022. Sự tăng trưởng được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ đối với sản phẩm vay quay vòng nhỏ và cải thiện hiệu quả thu hút khách hàng.
  • Dư nợ cho vay đang hoạt động đạt 12,8 tỷ NDT (1,8 tỷ USD) vào ngày 30 tháng 6 năm 2023, tăng 14,7% so với 11,1 tỷ NDT vào ngày 31 tháng 3 năm 2023 và so với 10,6 tỷ NDT vào ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Ngành tiêu dùng và lối sống

  • Tổng giá trị hàng hóa thông qua nền tảng thương mại điện tử và kênh “Yiren Select” đạt 395,8 triệu NDT (54,6 triệu USD) trong quý 2 năm 2023, tăng 28,3% so với 308,6 triệu NDT trong quý 1 năm 2023 và so với 87,1 triệu NDT cùng kỳ năm 2022.

“Tôi rất phấn khởi khi giới thiệu vị trí mới của chúng tôi như một nền tảng dịch vụ tài chính và lối sống dựa trên công nghệ AI, phù hợp hơn với mô hình kinh doanh của chúng tôi dựa trên ba trụ cột chính: dịch vụ tài chính, môi giới bảo hiểm và dịch vụ tiêu dùng, lối sống.” ông Ninh Đường, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành cho biết. “Trong dài hạn, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung mang lại giá trị cho cổ đông bằng cách mở rộng hoạt động kinh doanh và đầu tư vào công nghệ.”
“Mặc dù môi trường kinh tế vi mô có phần khó khăn hơn trong quý này, chúng tôi vui mừng báo cáo kết quả tài chính vững chắc một lần nữa.” bà Mã Nữ, Giám đốc tài chính bình luận. “Trong quý 2 năm 2023, doanh thu tổng cộng tăng 65% theo năm đạt 1,3 tỷ NDT nhờ tăng trưởng mạnh mẽ trên tất cả các phân khúc kinh doanh. Lợi nhuận ròng đạt 527,3 triệu NDT cho quý này khi chúng tôi tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động.”

Kết quả tài chính quý 2 năm 2023

Doanh thu ròng tổng cộng trong quý 2 năm 2023 đạt 1.324,2 triệu NDT (182,6 triệu USD), tăng 65% so với 801,1 triệu NDT trong quý 2 năm 2022. Cụ thể, trong quý 2 năm 2023, doanh thu từ ngành dịch vụ tài chính đạt 582,0 triệu NDT (80,3 triệu USD), tăng 33,3% so với 436,7 triệu NDT cùng kỳ năm 2022 nhờ tăng trưởng sản phẩm vay quay vòng nhỏ trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng mạnh. Doanh thu từ ngành môi giới bảo hiểm đạt 404,7 triệu NDT (55,8 triệu USD), tăng 114,6% so với 188,6 triệu NDT cùng kỳ năm 2022 nhờ hiệu quả bán chéo và tăng trưởng doanh thu từ hợp đồng cao cấp.

Chi phí tiếp thị trong quý 2 năm 2023 đạt 148,9 triệu NDT (20,5 triệu USD), so với 158,0 triệu NDT cùng kỳ năm 2022. Giảm do cải thiện cấu trúc chi phí cho hoạt động ngoại tuyến và nâng cao hiệu quả thu hút khách hàng.

Chi phí hoạt động, dịch vụ và khác trong quý 2 năm 2023 đạt 346,4 triệu NDT (47,8 triệu USD), so với 188,7 triệu NDT cùng kỳ năm 2022. Tăng do mở rộng ngành môi giới bảo hiểm.

Chi phí quản lý trong quý 2 năm 2023 đạt 96,7 triệu NDT (13,3 triệu USD), so với 112,0 triệu NDT cùng kỳ năm 2022. Giảm chủ yếu nhờ tối ưu hoạt động ngoại tuyến và nâng cao hiệu quả chi phí tổng thể.

Dự phòng tài sản hợp đồng, khoản phải thu và khác trong quý 2 năm 2023 đạt 60,8 triệu NDT (8,4 triệu USD), so với 65,6 triệu NDT cùng kỳ năm 2022. Giảm chủ yếu nhờ cải thiện đáng kể hiệu suất rủi ro.

Chi phí thuế thu nhập trong quý 2 năm 2023 đạt 139,8 triệu NDT (19,3 triệu USD).

Lợi nhuận ròng trong quý 2 năm 2023 đạt 527,3 triệu NDT (72,7 triệu USD), so với 254,5 triệu NDT cùng kỳ năm 2022. Tăng chủ yếu nhờ phục hồi khối lượng kinh doanh và tối ưu cấu trúc hoạt động.

EBITDA điều chỉnh[1] (không theo GAAP) trong quý 2 năm 2023 đạt 661,7 triệu NDT (91,2 triệu USD), so với 312,9 triệu NDT cùng kỳ năm 2022.

Lợi nhuận cơ bản và loãng theo ADS trong quý 2 năm 2023 đạt 6,0 NDT (0,8 USD) và 5,9 NDT (0,8 USD), so với