Trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước đi theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn, Đảng ta luôn không ngừng chăm lo xây dựng, chỉnh đốn cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm. Cụ thể, một bộ phận cán bộ, đảng viên – trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý – nhận thức chưa đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, giảm sút ý chí chiến đấu, đặc biệt là sa vào chủ nghĩa cá nhân, vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật của nhà nước; công tác kiểm tra, giám sát của một số tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên còn hạn chế.

Thực tế này dễ dẫn tới những nguy cơ không có lợi cho sự lớn mạnh của Đảng. Cho nên, nhằm thể hiện rõ quyết tâm chính trị, lập lại kỷ cương trong Đảng, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đã ban hành Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Hội nghị Trung ương 4 khóa XII tiếp tục ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ở Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Trung ương Đảng ban hành Kết luận về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cùng với đó, Trung ương Đảng ban hành quy định mới về những điều đảng viên không được làm.

Như chúng ta đã thấy, các thế lực thù địch luôn tìm cách tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam, bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn nhằm kích động, lôi kéo các tầng lớp nhân dân vào những hoạt động biểu tình, gây mất an ninh – chính trị, trật tự an toàn xã hội; hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của nhà nước.

Tình hình thế giới và trong nước đang tạo ra cả thuận lợi và thách thức đan xen. Vì thế, bất luận trong trường hợp nào, toàn Đảng ta vẫn tiếp tục kiên định lập trường, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch; tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo đất nước thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập.

Muốn thế, trong sinh hoạt định kỳ, các cấp ủy Đảng ở cơ sở cần tập trung đẩy mạnh hơn nữa việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ đảng viên.


Minh Khôi (TP HCM)