Heybike Nhận Chứng Nhận An Toàn UL2849

Heybike’s Cam Ket to An Toan va Chat Luong

SAN FRANCISCO, Aug. 16, 2023 — Heybike, mot thuong hieu xe dap dien danh dau, ton hanh cong bo da nhan duoc chung nhan an toan pin UL 2849. Nhan duoc chung nhan nay xac nhan su nghien cuu chinh sach ve chat luong va dam bao an toan cua Heybike trong qua trinh thiet ke va san xuat. Nhung dieu kien chat luong nghiem ngat duoc lap nhap vao moi giai doan san xuat cua Heybike, tu khi thiet ke, den san pham hoan thien duoc ban ra cho nguoi tiêu dung.

Thua thiet cam ket cua minh, Heybike khong ngung nang cao trat nhiem xe dap dien bang cach loai bo nhung lo ngai ve an toan va dam bao tin cay cua nhung chiac xe cua minh. Nhan duoc chung nhan UL 2849 la mot buoc tiep theo quan trong cua Heybike.


Gi?i thi?u v? UL 2849

UL 2849 l? tiêu chu?n an to?n ??c bi?t ??c cho pin xe ??p ??i?n ??c do Underwriters Laboratories (UL) phát tri?n và ??c s? Anh qu?c ch?p thu?n (ANSI). Tiêu chu?n này ??c xét các nguy c? ??i di?n x?y ra khi s? d?ng và s?c pin trong su?t vòng ??i c?a xe.

??c bi?t h?n, UL2849 bao g?m các nguy c? ??i di?n có th? x?y ra khi s?c xe. Tiêu chu?n này ??c xét an toàn ??i?n, cháy n? và môi tr??ng c?a pin, h? th?ng ?? và h? th?ng s?c.

Vi?c ??t ??c ??c tiêu chu?n UL 2849 giúp xác nh?n s? an toàn, ch?t l??ng và hi?u n?ng c?a h? th?ng ??i?n trên xe ??p ??i?n ??c ??c ch?ng nh?n. ??m b?o an tâm h?n cho ng??i tiêu dùng.

T?i sao Heybike theo ??i ch?ng nh?n UL 2849?

??i v?i Heybike, an toàn không ph?i l? m?t h?p th? mà l? cam k?t. ?? xác nh?n cam k?t này v? ch?t l??ng và an toàn, h? ?? h??ng t?i vi?c ??t ??c ??c ch?ng nh?n UL 2849.

Công ngh? pin xe ??p ??i?n v?n còn m?i l?n, nguy c? ti?m ?n v?n xu?t hi?n. Nh?ng nguy c? này có th? khi?n nh?ng ng??i còn do d? e ng?i không chuy?n sang s? d?ng xe ??p ??i?n. Vi?c ??t ??c ??c ch?ng nh?n UL 2849 cho th?y v?i ng??i tiêu dùng r?ng m?t cu?c s?ng xanh và ti?n l?i h?n là hoàn toàn kh? thi.

Xét t?i các c?p nh?t pháp lý g?n ??y nh? sáng ki?n 663-A c?a H?i ??ng Thành ph? New York yêu c?u xác nh?n bên th? ba ??i v?i pin xe ??p ??i?n, xe ??p và xe ??p ??i?n, vi?c ??t ??c ch?ng nh?n UL 2849 cho th?y Heybike tuân th? các yêu c?u pháp lý m?i nh?t và cam k?t áp d?ng các tiêu chu?n t?t nh?t c?a ngành.

“Chúng tôi r?t vui m?i khi nh?n ??c ch?ng nh?n UL2849 cho pin xe ??p ??i?n,” ông Jason, Giám ??c ??o Heybike chia s?. “Ch?ng nh?n này th? hi?n cam k?t c?a chúng tôi trong vi?c cung c?p cho khách hàng nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng nh?t và an toàn nh?t.”

Nh?n ??c ch?ng nh?n UL2849 ?? là m?t b??c ti?n quan tr?ng ??i v?i Heybike. Nh?ng thành t?ch nh? v?y ch?ng minh cam k?t c?a h? v? ch?t l??ng và an toàn. Khách hàng c? th? yên tâm s? d?ng pin xe ??p ??i?n Heybike ngay c? trong nh?ng ??i?u ki?n kh?c nhau nh?t.

Gi?i thi?u Heybike

Heybike ??c s? b?i Jason và William, ?? phát tri?n nhanh chóng trong vài n?m qua, m? r?ng danh m?c s?n ph?m lên t?i h?n 40 m?u xe ??p ??i?n cao c?p. S? phát tri?n nhanh chóng này giúp Heybike th?c hi?n t?m nhìn v? m?t t??ng lai b?n v?ng h?n nh? nhà cung c?p hàng ??u các gi?i pháp giao thông xanh.

Xin vui lòng truy c?p www.heybike.com ?? bi?t thêm thông tin v? các s?n ph?m m?i nh?t c?a Heybike và c?p nh?t tin t?c m?i nh?t t? công ty. Hãy theo dõi Heybike trên facebook, @heybikeofficial trên Twitter, heybike_official trên Instagram và YouTube và TikTok. ?? th? nghi?m xe ??p ??i?n Heybike ho?c tìm hi?u thêm thông tin, xin vui lòng ghé th?m ??i lý ?a ph??ng c?a b?n.