Crown Point Announces Financial and Operating Results for the Three and Six Months Ended June 30, 2023

Crown Point Thông báo kết quả tài chính và hoạt động kinh doanh trong quý ba và sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023

CWV: TSX.V

CALGARY, AB, 11 tháng 8 năm 2023 – (TSXV: CWV) Crown Point Energy Inc. (“Crown Point”, công ty “chúng tôi” hoặc “chúng tôi) ngày hôm nay thông báo kết quả tài chính và hoạt động kinh doanh của công ty trong quý ba và sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Thông tin chọn lọc được trình bày dưới đây và nên đọc kèm với báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán của Công ty cho quý kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023 và báo cáo thảo luận và phân tích quản lý (“MD&A“) sẽ được nộp với cơ quan chức năng chứng khoán Canada và sẽ được công bố trên trang web của Công ty tại www.sedarplus.ca và trang web của Công ty tại www.crownpointenergy.com. Tất cả số liệu được trình bày bằng đô la Mỹ (“USD”) trừ khi có ghi chú khác.

TÓM TẮT THÔNG TIN TÀI CHÍNH

(trình bày bằng $, ngoại trừ số cổ phiếu)

Ngày 30 tháng 6

năm 2023

Ngày 31 tháng 12

năm 2022

Tài sản ngắn hạn

8.345.860

9.852.182

Nợ ngắn hạn

(18.230.078)

(11.125.229)

Vốn lưu động (1)

(9.884.218)

(1.273.047)

Tài sản khai thác và đánh giá

14.114.197

14.115.555

Tài sản cố định

42.170.347

43.963.610

Tổng tài sản

64.793.224

68.183.547

Nợ tài chính dài hạn (1)

11.801.366

16.055.005

Vốn góp

56.456.328

56.456.328

Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành

72.903.038

72.903.038

(trình bày bằng $, ngoại trừ số cổ phiếu)

Quý kết thúc ngày

Sáu tháng kết thúc ngày

Ngày 30 tháng 6

Ngày 30 tháng 6

năm 2023

năm 2022

năm 2023

năm 2022

Doanh thu từ dầu và khí đốt tự nhiên

6.733.782