trivago Thông báo thay đổi tỷ lệ theo chương trình Chứng khoán Lưu ký Mỹ

DÜSSELDORF, Germany, October 27, 2023 – Công ty trivago N.V. (NASDAQ: TRVG) ngày hôm nay thông báo rằng hội đồng quản trị của công ty đã phê duyệt thay đổi tỷ lệ trong Chương trình Chứng khoán Lưu ký Mỹ (“ADS”) của Công ty, bao gồm thay đổi tỷ lệ cổ phiếu lớp A của trivago (các “Cổ phiếu”) được đại diện bởi một (1) Chứng khoán Lưu ký Mỹ (các “ADS”), thành một (1) ADS đại diện cho năm (5) Cổ phiếu (thay đổi “Tỷ lệ”). Ngày có hiệu lực của việc thay đổi Tỷ lệ (ngày “Có hiệu lực”) dự kiến là ngày 7 tháng 11 năm 2023.

Theo việc thay đổi Tỷ lệ, kể từ Ngày Có hiệu lực, các chủ sở hữu hồ sơ trực tiếp nắm giữ ADS sẽ phải đổi ADS hiện có của họ thành các ADR mới với tỷ lệ một (1) ADR mới cho mỗi năm (5) ADS hiện có được đổi. Ngân hàng Lưu ký sẽ liên hệ với các chủ sở hữu ADS của Công ty trivago và sắp xếp đổi ADS hiện có của họ thành ADS mới. Các chủ sở hữu lợi ích ADS phải nắm giữ thông qua một đại lý ADS không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến việc thay đổi Tỷ lệ. Không có Cổ phiếu mới được phát hành liên quan đến việc thay đổi Tỷ lệ. Các ADS sẽ tiếp tục được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Nasdaq dưới mã “TRVG”.

Ngoài ra, như đã công bố trước đó, hội đồng quản trị của Công ty, với sự chấp thuận của hội đồng giám sát, đã quyết định phát hành cổ tức bất thường một lần, tổng cộng EUR 184.380.959. Như đã công bố trước đó, phần cổ tức bất thường trị giá EUR 167.893.889 phụ thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông trivago. Cổ tức dự kiến bằng EUR 0,529228 cho mỗi Cổ phiếu đối với những người nắm giữ kể từ ngày 3 tháng 11 năm 2023. Việc thanh toán phân phối trên ADS dự kiến được thực hiện vào ngày 13 tháng 11 năm 2023.

Thông tin chi tiết hơn về cổ tức bất thường một lần này được nêu trong văn bản triệu tập và ghi chú giải trình cho cuộc họp đại hội cổ đông bất thường sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 11 năm 2023, có sẵn miễn phí trên phần Mối quan hệ với Nhà đầu tư của trang web công ty trivago N.V. tại địa chỉ ir.trivago.com.

Về trivago N.V.
trivago là nền tảng tìm kiếm và so sánh khách sạn và nơi lưu trú toàn cầu. Chúng tôi tập trung vào việc định hình lại cách người dùng tìm kiếm và so sánh các loại nơi lưu trú khác nhau như khách sạn, nhà nghỉ và căn hộ, đồng thời cho phép các nhà quảng cáo phát triển kinh doanh của họ bằng cách cung cấp quyền truy cập đến đối tượng du khách rộng lớn thông qua các trang web và ứng dụng của chúng tôi.

Liên hệ báo chí
corentine.aronica@trivago.com

Liên hệ Nhà đầu tư:
ir@trivago.com

Tuyên bố tương lai
Bản tin này chứa một số tuyên bố tương lai. Các từ ngữ và biến thể của các từ ngữ như “tin tưởng”, “dự kiến”, “kế hoạch”, “tiếp tục”, “sẽ”, “nên” và các biểu thị tương tự nhằm mục đích xác định các tuyên bố tương lai của chúng tôi. Những tuyên bố tương lai này liên quan đến rủi ro và độ không chắc chắn, nhiều trong số đó nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, và các yếu tố quan trọng có thể dẫn đến kết quả thực tế và kết quả khác biệt đáng kể so với những gì được đề cập trong các tuyên bố tương lai. Đối với thông tin bổ sung về các yếu tố có thể ảnh hưởng đến các tuyên bố tương lai của chúng tôi, xin vui lòng tham khảo các yếu tố rủi ro của chúng tôi, có thể được sửa đổi từ thời gian này sang thời gian khác, được nêu trong các tài liệu công khai của chúng tôi với Ủy ban Chứng khoán và Hãng đầu tư. Chúng tôi từ chối và không chịu trách nhiệm cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ tuyên bố tương lai nào trong bản tin này, trừ khi luật pháp hoặc quy định yêu cầu.

Trong bản tin này, tham chiếu đến “chúng tôi”, “chúng ta”, “công ty” hoặc “trivago”, hoặc các thuật ngữ tương tự sẽ có nghĩa là trivago N.V. và, khi bối cảnh yêu cầu, các công ty con của nó.