Tòa án ban hành phán quyết trong vụ kiện thi hành

Không phân phối cho các dịch vụ tin tức Mỹ, hoặc phổ biến ở Hoa Kỳ.

HỒNG KÔNG, ngày 26 tháng 9 năm 2023 – ‎Primeline Energy Holdings Inc. (“Primeline” hoặc “Công ty”) thông báo rằng, tiếp theo thông cáo báo chí của mình vào ngày 5 tháng 1 năm 2022 thông báo về việc phục vụ Primeline bởi tổ hợp các ngân hàng ( “Tổ hợp”) đã cung cấp cơ sở cho vay để tài trợ cho phần vốn của Primeline trong chi phí phát triển của trường khí LS 36-1 của một Tuyên bố Yêu cầu trong một hành động được khởi xướng bởi Tổ hợp chống lại Primeline tại Tòa án Hàng hải Ningbo ( “Tòa án”) ở Trung Quốc để thanh toán số dư nợ gốc và lãi dồn tích phải trả theo cơ sở cho vay, và ý định của Primeline không bảo vệ trong hành động và hợp tác với Tổ hợp để có được phán quyết đồng thuận (vì sản xuất tại LS 36-1 đã bị đóng cửa, và do đó Primeline không có nguồn doanh thu để trả khoản vay), Tòa án đã ban hành lệnh đồng thuận chấm dứt thủ tục thi hành án đối với các công ty con hoàn toàn sở hữu của Primeline, Công ty Dầu khí Primeline và Công ty Năng lượng Primeline Trung Quốc ( “Công ty con”) với lý do rằng, sau khi điều tra, Tòa án xác định rằng không có Công ty con nào có bất kỳ tài sản có thể thi hành được. Trước đó, Tổ hợp đã nhận được sự hợp tác của Primeline để có được phán quyết đồng thuận chống lại các Công ty con trong các thủ tục hòa giải được khởi xướng sau khi phục vụ Tuyên bố Yêu cầu, và bắt đầu các thủ tục thi hành án. Tài sản trọng yếu duy nhất của các Công ty con là Hợp đồng Dầu khí với CNOOC theo đó việc phát triển LS 36-1 đã diễn ra, đã được thế chấp cho Tổ hợp làm bảo đảm cho các nghĩa vụ của các Công ty con theo cơ sở cho vay, và trong quá trình thi hành án CNOOC đã thông báo cho Tòa án rằng họ đã quyết định từ bỏ LS 36-1 do cạn kiệt tài nguyên, và đệ trình một kế hoạch từ bỏ sẽ tốn hàng trăm triệu NDT để các bộ và cơ quan liên quan của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa xem xét và phê duyệt. Mặc dù các thủ tục thi hành án đã chấm dứt, các nghĩa vụ của các Công ty con để thanh toán phán quyết, và bảo lãnh của Primeline đối với các nghĩa vụ của các Công ty con theo cơ sở cho vay, vẫn còn hiệu lực, cũng như Hợp đồng Dầu khí. CNOOC sẽ giữ quyền theo Hợp đồng Dầu khí để chuyển động chống lại Primeline để thanh toán phần chi phí từ bỏ của mình. Primeline bây giờ sẽ chấm dứt hoạt động của mình ở Trung Quốc.

THAY MẶT PRIMELINE ENERGY HOLDINGS INC.

Ký tên “Andrew Biggs”

Giám đốc điều hành

Liên hệ:

Primeline Energy Holding Inc.
Andrew Biggs, CEO

PH: +44 207.499.8888
Fax: +44 560 372 5179

Đường dây miễn phí: 1.877.818.0688
E-Mail: IR@pehi.com

Vui lòng truy cập trang web của Công ty tại www.primelineenergy.com.

Cả Sở Giao dịch Chứng khoán TSX Venture và Nhà cung cấp Dịch vụ Quy định của nó (như thuật ngữ đó được định nghĩa trong các chính sách của Sở Giao dịch Chứng khoán TSX Venture) đều không chịu trách nhiệm về tính đầy đủ hoặc chính xác của bản tin này.