Thủy điện Thác Bà (TBC) đặt kế hoạch lợi nhuận thụt lùi

t

Tại kỳ họp này, Hội đồng quản trị TBC sẽ trình đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ là 306 tỷ đồng doanh thu và 123,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
Mức lợi nhuận này thấp hơn kết quả đạt được trong năm 2019 là 128 tỷ đồng (chỉ bằng 94% kế hoạch năm và giảm 18% so với năm trước).
Năm nay, TBC đặt mục tiêu trả cổ tức từ 16% trở lên, trong khi Hội đồng quản trị TBC trình cổ đông thông qua chia cổ tức năm 2019 là 20% bằng tiền.
Để đạt mục tiêu kinh doanh đề ra cho năm nay, TBC tập trung khai thác hồ chứa và tham gia thị trường điện có hiệu quả, đảm bảo lợi nhuận từ thị trường điện trên 64,6 tỷ đồng.
Duy trì thời gian thu tiền bán điện ngắn nhất, chào cạnh tranh lãi suất tiền gửi với các kỳ hạn hợp lý và quản lý tốt các khoản đầu tư tài chính đảm bảo doanh thu hoạt động tài chính đạt trên 21,4 tỷ đồng.
Năm nay, TBC đặt mục tiêu hoàn thành đầu tư nâng cấp hệ thống đo lường, điều khiển Nhà máy Thủy điện Thác Bà, đồng thời hoàn thành lập đề án nâng cấp thiết bị, công trình giai đoạn 2020-2024; triển khai và quản lý tốt dự án Thủy điện Thác Bà 2 đạt chất lượng và tiến độ.
Theo Tin nhanh chứng khoán