PRIMECH HOLDINGS LTD. công bố giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng 12,2 triệu đô la Mỹ

Singapore, ngày 09 tháng 10 năm 2023 – Công ty Primech Holdings Ltd. (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “PRIMECH”), một công ty cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng công nghệ cao có uy tín hoạt động chủ yếu tại Singapore trong các lĩnh vực công và tư, hôm nay thông báo về việc xác định giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) gồm 3.050.000 cổ phiếu phổ thông với giá chào bán công khai là 4,00 USD/cổ phiếu. Cổ phiếu phổ thông này đã được chấp thuận niêm yết trên thị trường vốn Nasdaq và dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch vào ngày 10 tháng 10 năm 2023 dưới mã chứng khoán “PMEC”.

Công ty dự kiến sẽ thu về tổng cộng 12,2 triệu USD tiền thu được gộp từ đợt chào bán trước khi trừ đi các chiết khấu dành cho nhà đầu tư và các chi phí liên quan khác. Ngoài ra, Công ty cũng cấp cho các nhà đầu tư quyền mua thêm tối đa 457.500 cổ phiếu phổ thông với giá chào bán công khai trong vòng 45 ngày, trừ đi các khoản chiết khấu. Đợt chào bán dự kiến sẽ đóng vào hoặc xung quanh ngày 12 tháng 10 năm 2023, tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện đóng thông thường.

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để mở rộng phạm vi dịch vụ và hoạt động kinh doanh của Công ty, nghiên cứu và phát triển sản phẩm cũng như công nghệ và chiến lược và thực hiện quyền sở hữu trí tuệ, các hoạt động tiếp thị và quảng bá, nâng cấp phương tiện và máy móc bao gồm khả năng tương thích sạc điện cho xe điện (EV), các khoản đầu tư thiểu số tiềm năng vào lĩnh vực chuyển đổi xe điện và vốn lưu động cũng như các mục đích tổng quát khác của doanh nghiệp.

Spartan Capital Securities, LLC đóng vai trò là nhà quản lý sách duy nhất cho đợt chào bán. Công ty luật Loeb & Loeb LLP đóng vai trò là cố vấn pháp lý của Công ty tại Mỹ, và công ty luật ArentFox Schiff LLP đóng vai trò là cố vấn pháp lý của Spartan Capital Securities, LLC liên quan đến đợt chào bán.

Một bản đăng ký theo mẫu F-1 liên quan đến đợt chào bán đã được nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) (Số File: 333-264036) và đã được SEC chấp thuận vào ngày 29 tháng 9 năm 2023. Đợt chào bán chỉ được thực hiện bằng cách sử dụng bản cáo bạch, là một phần của bản đăng ký. Các bản sao của bản cáo bạch cuối cùng liên quan đến đợt chào bán, khi có sẵn, có thể được lấy từ Spartan Capital Securities, LLC, 45 Broadway, New York, NY 10006, hoặc qua điện thoại theo số (877) 772-7818. Ngoài ra, các bản sao của bản cáo bạch liên quan đến đợt chào bán cũng có thể được lấy qua trang web của SEC tại www.sec.gov.

Trước khi đầu tư, quý vị nên đọc bản cáo bạch và các tài liệu khác mà Công ty đã nộp hoặc sẽ nộp lên SEC để biết thêm thông tin về Công ty và đợt chào bán. Thông cáo báo chí này không cấu thành lời chào bán, hoặc lời mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào của Công ty, cũng như không có bất kỳ lời chào bán, lời mời chào hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào của Công ty tại bất kỳ bang hay khu vực tài phán nào mà việc đó sẽ bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bang hoặc khu vực tài phán đó.

Về Công ty PRIMECH HOLDINGS LTD.

Có trụ sở chính tại Singapore, Công ty Primech Holdings Ltd. là một công ty cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng công nghệ cao có uy tín hoạt động chủ yếu tại các khu vực công và tư ở Singapore. Công ty có vị thế vững chắc trên thị trường dịch vụ cơ sở hạ tầng Singapore, cung cấp các dịch vụ trong các lĩnh vực dịch vụ cơ sở hạ tầng, dịch vụ quản lý tòa nhà, dịch vụ vệ sinh văn phòng, dịch vụ vệ sinh nhà ở và cung cấp vật tư vệ sinh.

Tuyên bố dự báo tương lai

Một số tuyên bố trong thông báo này là các tuyên bố dự báo tương lai, bao gồm, nhưng không giới hạn, đề xuất chào bán cổ phiếu của Công ty. Các tuyên bố dự báo tương lai này liên quan đến các rủi ro và sự không chắc chắn đã biết và chưa biết và dựa trên các kỳ vọng hiện tại và các dự báo của Công ty về các sự kiện trong tương lai có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, chiến lược kinh doanh và nhu cầu tài chính của Công ty, bao gồm kỳ vọng rằng đợt chào bán sẽ được hoàn thành thành công. Các nhà đầu tư có thể tìm thấy nhiều (nhưng không phải tất cả) các tuyên bố này bằng cách sử dụng các từ như “có thể”, “sẽ”, “kỳ vọng”, “dự định”, “kế hoạch”, “tin tưởng”, “có khả năng” hoặc các biểu hiện tương tự. Công ty không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi công khai bất kỳ tuyên bố dự báo tương lai nào để phản ánh các sự kiện xảy ra sau đó hoặc hoàn cảnh thay đổi, ngoại trừ trường hợp được luật pháp yêu cầu. Mặc dù Công ty tin rằng các kỳ vọng được thể hiện trong các tuyên bố dự báo tương lai này là hợp lý, Công ty không thể đảm bảo rằng các kỳ vọng đó sẽ chính xác, và Công ty cảnh báo các nhà đầu tư rằng kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với các kết quả dự kiến và khuyến khích các nhà đầu tư xem xét các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả trong tương lai của Công ty trong bản đăng ký và các tài liệu khác mà Công ty đã nộp lên SEC.

Để biết thêm thông tin cho nhà đầu tư và truyền thông, vui lòng liên hệ:

Công ty PRIMECH HOLDINGS LTD.

Quan hệ Nhà đầu tư

Email: ir@primech.com.sg