Ocham’s Razor Capital nhận khoản vay

TORONTO, Ngày 10 tháng 10 năm 2023 – Công ty TNHH Vốn Ocham’s Razor (“Ocham’s” hoặc “Công ty”) hôm nay thông báo rằng họ đã ký kết thỏa thuận cho vay với cổ đông chính của mình, Công ty TNHH Vốn Marrelli (“Marrelli Capital”), theo đó các khoản ứng trước tổng cộng khoảng 278.000 đô la Mỹ đã được cấp cho Công ty (khoản “Cho vay”). Khoản Cho vay không có tài sản đảm bảo, phải trả theo yêu cầu và chịu lãi suất 2% một năm. Khoản Cho vay được thực hiện để cho phép Công ty đáp ứng các yêu cầu vốn lưu động và đầu tư các quỹ nhàn rỗi trong khi chờ áp dụng.

Marrelli Capital sở hữu 69,8% cổ phần đang lưu hành của Công ty và giao dịch Cho vay được coi là một “giao dịch với bên liên quan” theo Chỉ thị Đa phương 61-101 – Bảo vệ Cổ đông Thiểu số trong các Giao dịch Đặc biệt (“Quy tắc”). Giao dịch Cho vay được miễn các yêu cầu định giá chính thức của Quy tắc vì Công ty không được niêm yết trên sàn giao dịch cụ thể nào, và miễn sự chấp thuận của cổ đông thiểu số của Quy tắc vì khoản Cho vay có các điều khoản hợp lý không có lợi thế hơn nếu thu được từ một bên giao dịch không liên quan với Công ty và không có thành phần biểu quyết hoặc vốn cổ phần.

Về Công ty TNHH Vốn Ocham’s Razor

Công ty TNHH Vốn Ocham’s Razor là một công ty báo cáo không niêm yết đang tìm kiếm các doanh nghiệp hoặc tài sản để sáp nhập hoặc mua lại.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Rob Suttie
Giám đốc điều hành
Công ty TNHH Vốn Ocham’s Razor
Điện thoại: 416-848-6865
Email: rsuttie@marrellisupport.ca