Nova Vision Acquisition Corp. Công bố Đóng góp Thêm vào Tài khoản Tín thác để Gia hạn Thời gian Hoàn thành Giao dịch Kinh doanh đến Ngày 10 Tháng 11, 2023

Singapore, ngày 10 tháng 10 năm 2023 – Nova Vision Acquisition Corp. (NASDAQ: NOVV, “Công ty”), một công ty mua bán sáp nhập đặc biệt, hôm nay thông báo rằng Nova Pulsar Holdings Limited, nhà tài trợ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng ban đầu của Công ty (“Nhà tài trợ”), đã gửi vào tài khoản ủy thác của Công ty (“Tài khoản Ủy thác”) tổng cộng 69.763,37 USD (tương đương khoảng 0,045 USD cho mỗi cổ phiếu phổ thông được phát hành tại đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng ban đầu của Công ty mà chưa được mua lại), nhằm kéo dài thời gian Công ty phải hoàn thành một thương vụ kết hợp kinh doanh thêm một (1) tháng, từ ngày 10 tháng 10 năm 2023 đến ngày 10 tháng 11 năm 2023. Công ty đã phát hành một phiếu thu nợ cho Nhà tài trợ với số tiền gốc bằng số tiền đã gửi. Phiếu thu nợ không có lãi suất và có thể chuyển đổi thành các đơn vị của Công ty (với mỗi đơn vị bao gồm một cổ phiếu phổ thông, một chứng quyền mua một nửa cổ phiếu phổ thông, và một quyền nhận một phần mười cổ phiếu phổ thông khi Công ty hoàn thành thương vụ kết hợp kinh doanh ban đầu) với giá 10,00 USD mỗi đơn vị tại thời điểm đóng thương vụ kết hợp kinh doanh của Công ty. Mục đích của việc kéo dài thời hạn là nhằm cung cấp thời gian để Công ty hoàn thành một thương vụ kết hợp kinh doanh.

Về Nova Vision Acquisition Corp.

Nova Vision Acquisition Corp. là một công ty trống được thành lập nhằm mục đích thực hiện một thương vụ sáp nhập, trao đổi cổ phiếu, mua lại tài sản, mua cổ phiếu, tổ chức lại hoặc thương vụ kết hợp kinh doanh tương tự với một hoặc nhiều doanh nghiệp. Nova Vision Acquisition Corp. dự kiến các công ty mục tiêu tập trung vào các ngành công nghệ tài chính, bất động sản công nghệ, tiêu dùng công nghệ và quản lý chuỗi cung ứng hoặc các công ty công nghệ phục vụ các ngành hoặc các lĩnh vực khác.

Các tuyên bố hướng tới tương lai

Thông cáo báo chí này bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai có các rủi ro và sự không chắc chắn. Các tuyên bố hướng tới tương lai là các tuyên bố không phải sự kiện lịch sử. Các tuyên bố hướng tới tương lai như vậy, bao gồm việc hoàn thành thành công đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng ban đầu của Công ty, chịu các rủi ro và sự không chắc chắn, có thể dẫn đến kết quả thực tế khác với các tuyên bố hướng tới tương lai. Công ty rõ ràng từ chối bất kỳ nghĩa vụ hoặc cam kết nào về việc công bố công khai bất kỳ cập nhật hoặc sửa đổi nào đối với bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào được đưa ra ở đây nhằm phản ánh bất kỳ thay đổi nào về kỳ vọng của Công ty liên quan đến các vấn đề đó hoặc bất kỳ thay đổi nào về các sự kiện, điều kiện hoặc hoàn cảnh mà bất kỳ tuyên bố nào dựa trên.

Liên hệ:
Nova Vision Acquisition Corp.
Quan hệ Nhà đầu tư
info@novavisionacquisition.com