Ngân sách nhà nước đã cấp 837,25 tỷ đồng vốn điều lệ cho Quỹ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tính đến 31/12/2019, tổng nguồn vốn hoạt động Quỹ ước tính đạt 1.006 tỷ đồng. Ảnh: internet.

Theo Bộ Tài chính, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập theo quy định tại Quyết định số 601/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện ủy thác cho ngân hàng thương mại cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thực hiện quy định tại Quyết định số 601/QĐ-TTg, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 119/2015/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính cho Quỹ Phát triển DNNVV. Bộ Tài chính cũng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp vốn điều lệ cho quỹ từ nguồn ngân sách nhà nước 837,25 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2019, tổng nguồn vốn hoạt động quỹ ước tính đạt 1.006 tỷ đồng. Quỹ đã thực hiện ký kết hợp đồng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với 14 dự án với tổng giá trị 107,79 tỷ đồng, tổng giá trị chấp thuận giải ngân là 106,512 tỷ đồng, số đã giải ngân là 92,5 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 52,932 tỷ đồng (không có nợ quá hạn), góp phần hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, ngày 10/5/2019, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa để thực hiện cho vay, tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước của quỹ này và đang nghiên cứu để ban hành các văn bản hướng dẫn Nghị định số 39/2019/NĐ-CP như hướng dẫn việc xử lý rủi ro, đánh giá kết quả hoạt động và xếp loại quỹ, hướng dẫn tiếp nhận tài trợ, đóng góp, ủy thác của quỹ…

Đối với hướng dẫn chế độ kế toán của quỹ, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 209/2015/TT-BTC về kế toán áp dụng đối với Quỹ Đầu tư phát triển địa phương và Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đang thực hiện theo chế độ kế toán tại Thông tư này. Cơ chế tiền lương của quỹ cũng được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành tại Thông tư số 34/2019/TT-BLĐTBXH…

Như vậy, sau khi Nghị định số 39/2019/NĐ-CP được ban hành, các bộ, ngành đang triển khai tích cực để có các văn bản hướng dẫn, đảm bảo đồng bộ, đầy đủ căn cứ pháp lý cho Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sớm hoạt động, qua đó, hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian tới.

Theo Hải quan