Các giải pháp về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi các khoản vay cũ, giữ nguyên nhóm nợ và cho vay mới với lãi suất ưu đãi… cần được triển khai hiệu quả. Đối với tổ chức tín dụng, Thống đốc yêu cầu chủ động xây dựng các kịch bản kinh doanh chi tiết nhằm mục tiêu bảo đảm hoạt động kinh doanh liên tục, không để gián đoạn trong mọi tình huống.

Các tổ chức tín dụng phải chủ động rà soát, cắt giảm chi phí hoạt động, đặc biệt là chi lương, thưởng, kịp thời điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính phù hợp với thực tế trước khi tổ chức đại hội cổ đông. Trước mắt, không chia cổ tức bằng tiền mặt để tập trung nguồn lực giảm mạnh lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện nay và các khoản cho vay mới. 


T.Phương