Grindrod Shipping Holdings Ltd. Công bố Ngày Hiệu lực của Đề xuất Giảm vốn và Thông báo về Ngày Ghi sổ và Ngày Phân phối Tiền mặt cho Đề xuất Giảm vốn

SINGAPORE, ngày 29 tháng 9 năm 2023 – Grindrod Shipping Holdings Ltd. (NASDAQ: GRIN) (JSE: GSH) (“Grindrod Shipping” hoặc “Công ty” hoặc “chúng tôi” hoặc “chúng ta” hoặc “của chúng tôi”), một nhà cung cấp dịch vụ vận tải biển toàn cầu chủ yếu trong lĩnh vực vận tải khô hàng, hôm nay đã công bố ngày có hiệu lực của đề xuất giảm vốn và thông báo về ngày ghi sổ và ngày phân phối tiền mặt.

 1. Giới thiệu

  1. Ban giám đốc (“Ban”) của Công ty đề cập đến Thông báo về Đại hội cổ đông bất thường ngày 13 tháng 7 năm 2023 (“Thông báo”) và đại hội cổ đông bất thường của cổ đông Công ty (“Cổ đông”) được triệu tập vào ngày 10 tháng 8 năm 2023 (“EGM”) nơi nghị quyết đặc biệt liên quan đến Đề xuất Giảm vốn (như định nghĩa trong Thông báo) và các Đề xuất Phân phối Tiền mặt (như định nghĩa trong Thông báo) đã được Cổ đông thông qua một cách hợp lệ tại EGM.
  2. Trừ khi được định nghĩa khác, tất cả các thuật ngữ và tham chiếu được viết hoa sử dụng ở đây sẽ mang cùng ý nghĩa được gán cho chúng trong Thông báo.
 2. Ngày có hiệu lực của việc Giảm vốn

  1. Ban muốn thông báo cho Cổ đông rằng Công ty đã nộp các tài liệu liên quan theo yêu cầu của Mục 78E (2) (c) và (d) của Đạo luật Công ty với ACRA vào ngày 29 tháng 9 năm 2023. Với việc nộp các tài liệu nói trên, Đề xuất Giảm vốn sẽ có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 9 năm 2023.
  2. Theo Đề xuất Giảm vốn, vốn cổ phần đã thanh toán đầy đủ của Công ty sẽ được giảm 32,44 triệu USD (là số tiền trong khoản Giảm tối đa 45,00 triệu USD như được nêu tại đoạn 2.1 (a) của Thông báo). Dựa trên vốn cổ phần đã thanh toán đầy đủ của Công ty tính đến ngày hôm nay, vốn cổ phần đã thanh toán đầy đủ của Công ty sẽ được giảm từ 320,68 triệu USD xuống còn 288,24 triệu USD.
  3. Do đó, số tiền 32,44 triệu USD sẽ được phân phối cho Cổ đông đủ điều kiện (như định nghĩa dưới đây).
 3. Thông báo về Ngày ghi sổ và Phân phối Tiền mặt Trong Hai Đợt

  1. Công ty sẽ giảm vốn cổ phần và phân phối tiền mặt trong hai đợt; đợt phân phối đầu tiên là 1,01598 đô la Mỹ cho mỗi cổ phiếu phổ thông, thanh toán vào hoặc xung quanh ngày 26 tháng 10 năm 2023 và đợt phân phối thứ hai là 0,63193 đô la Mỹ cho mỗi cổ phiếu phổ thông, thanh toán vào hoặc xung quanh ngày 11 tháng 12 năm 2023, cho tất cả cổ đông ghi danh vào ngày 20 tháng 10 năm 2023 (“Ngày ghi sổ”). Tính đến ngày 29 tháng 9 năm 2023, có 19.472.008 cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của Công ty. Tính đến ngày ghi sổ 20 tháng 10 năm 2023, số lượng cổ phiếu phổ thông của Công ty sẽ tăng lên 19.685.590, bao gồm cổ phiếu xét thưởng để phát hành cho việc mua trước đó cổ phần của Taylor Maritime Management Limited và Tamar Ship Management Limited. Các thỏa thuận này phụ thuộc vào các điều kiện đóng thông thường với ngày đóng ước tính là ngày 3 tháng 10 năm 2023. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng chúng tôi sẽ hoàn tất thương vụ mua lại cho đến khi các thỏa thuận được thực hiện và thực thi.
  2. Do Ngày ghi sổ là ngày 20 tháng 10 năm 2023, cổ đông không được chuyển đổi cổ phiếu giữa JSE và Sổ đăng ký Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ ngày 18 tháng 10 năm 2023 đến ngày 20 tháng 10 năm 2023.
  3. Khoản phân phối vốn mà Công ty phân phối được coi là “phân phối vốn” và không phải chịu bất kỳ khoản thuế nào ở Singapore.

Tuyên bố hướng tới tương lai

Bản tin này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai trong phạm vi Luật Cải cách Tố tụng Chứng khoán Tư nhân năm 1995 liên quan đến tình hình tài chính, kết quả hoạt động, dòng tiền, chiến lược kinh doanh, hiệu quả hoạt động, vị thế cạnh tranh, cơ hội tăng trưởng, kế hoạch và mục tiêu của ban quản lý Grindrod Shipping, và các vấn đề khác. Những tuyên bố hướng tới tương lai này, bao gồm, trong số những điều khác, những liên quan đến triển vọng kinh doanh, doanh thu và thu nhập trong tương lai của chúng tôi, đương nhiên là ước tính và liên quan đến một số rủi ro và không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những gợi ý của các tuyên bố hướng tới tương lai. Do đó, các tuyên bố hướng tới tương lai nên được xem xét trong ánh sáng của các yếu tố quan trọng khác nhau, bao gồm, trong số những điều khác, những vấn đề được nêu dưới đây. Các từ như “có thể”, “mong đợi”, “dự định”, “kế hoạch”, “tin tưởng”, “dự kiến” và các biến thể của các từ và cụm từ tương tự nhằm xác định các tuyên bố hướng tới tương lai. Những tuyên bố hướng tới tương lai này dựa trên thông tin có sẵn, và kỳ vọng và giả định hợp lý của Grindrod Shipping tại thời điểm đưa ra các tuyên bố này. Mặc dù Grindrod Shipping tin rằng các kỳ vọng được phản ánh trong các tuyên bố hướng tới tương lai như vậy là hợp lý, không có sự đảm bảo nào có thể được đưa ra rằng các kỳ vọng đó sẽ chứng tỏ là chính xác. Những tuyên bố này liên quan đến các rủi ro và không chắc chắn đã biết và không biết và dựa trên một số giả định và ước tính vốn có tính không chắc chắn đáng kể, nhiều trong số đó nằm ngoài tầm kiểm soát của Grindrod Shipping. Kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với các ước tính hoặc dự báo được đưa ra trong các tuyên bố hướng tới tương lai. Các yếu tố quan trọng có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với các ước tính hoặc dự báo trong các tuyên bố hướng tới tương lai bao gồm, nhưng không giới hạn, các kết quả hoạt động hoặc tài chính trong tương lai của Grindrod Shipping; sức mạnh của các nền kinh tế thế giới, bao gồm đặc biệt là ở Trung Quốc và khu vực châu Á – Thái Bình Dương; các hiệu ứng của đại dịch COVID-19 đối với hoạt động của chúng tôi và nhu cầu và xu hướng giao dịch cho thị trường hàng rời khô, và thời lượng của các hiệu ứng này; tính chu kỳ của thị trường hàng rời khô, bao gồm các điều kiện và xu hướng chung của thị trường vận tải hàng rời khô, bao gồm sự dao động về giá thuê tàu và giá trị tàu; thay đổi về cung và cầu trong ngành vận tải hàng rời khô, bao gồm th