Genius Group cung cấp cập nhật về việc tách ERL

SINGAPORE, Ngày 25 tháng 9 năm 2023 – Genius Group Limited (NYSE American: GNS) (“Genius Group” hoặc “Công ty”), một tập đoàn giáo dục và công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo doanh nhân, thông báo rằng ngày bắt đầu để nhận cổ phiếu tách ra của Entrepreneur Resorts Ltd (“ERL”) là vào ngày 26 tháng 9 năm 2023, với ngày phân phối cổ phiếu tách ra bắt đầu vào ngày 2 tháng 10 năm 2023. Cổ đông có thể tìm thấy hướng dẫn chi tiết về cách nhận cổ phiếu ERL của họ trên trang web Quan hệ Nhà đầu tư của ERL.

Tất cả cổ đông của Genius Group có quyền nhận cổ tức sẽ nhận được cổ phiếu hạn chế của ERL, có thể đủ điều kiện gỡ bỏ hạn chế bắt đầu sáu tháng sau ngày phân phối cổ phiếu, nếu đáp ứng được một số yêu cầu nhất định.

Genius Group sẽ không còn liên hệ gì với Upstream do thông báo trước đó về việc hủy niêm yết. Nó sẽ không tham gia hoặc tham gia bất kỳ hoạt động niêm yết nào của cổ phiếu công ty con đã tách ra, ERL trên Upstream hoặc bất kỳ sàn giao dịch nào khác, đây sẽ là trách nhiệm duy nhất của ERL.

Về Genius Group

Genius Group là một tập đoàn giáo dục và công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo doanh nhân, với sứ mệnh phá vỡ mô hình giáo dục hiện tại với chương trình học suốt đời tập trung vào học viên, chuẩn bị cho học viên những kỹ năng lãnh đạo, khởi nghiệp và kỹ năng sống để thành công. Thông qua nền tảng học tập GeniusU, Genius Group có cơ sở thành viên 4,5 triệu người dùng tại 200 quốc gia, từ độ tuổi sơ sinh đến 100 tuổi.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://www.geniusgroup.net/

Thông báo cho Nhà đầu tư

Đầu tư vào chứng khoán của chúng tôi liên quan đến mức độ rủi ro cao. Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng các rủi ro, sự không chắc chắn và các tuyên bố tiên đoán tương lai được mô tả trong Báo cáo Thường niên gần nhất của chúng tôi theo Mẫu 20-F, được sửa đổi cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, được nộp lên SEC vào ngày 6 tháng 6 năm 2023 và ngày 3 tháng 8 năm 2023. Nếu bất kỳ rủi ro nào trong số đó xảy ra, hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính hoặc kết quả hoạt động của chúng tôi có khả năng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong trường hợp đó, giá trị chứng khoán của chúng tôi có thể giảm, và bạn có thể mất một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư của mình. Những rủi ro và sự không chắc chắn mà chúng tôi mô tả không phải là những rủi ro duy nhất đối mặt với chúng tôi. Có thể có thêm những rủi ro mà chúng tôi hiện không biết đến hoặc mà chúng tôi hiện coi là không trọng yếu cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Ngoài ra, hiệu suất tài chính trong quá khứ của chúng tôi có thể không phải là chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai, và xu hướng lịch sử không nên được sử dụng để dự đoán kết quả trong tương lai. Xem phần “Tuyên bố tiên đoán” bên dưới.

Tuyên bố tiên đoán

Những tuyên bố được đưa ra trong thông cáo báo chí này bao gồm các tuyên bố tiên đoán theo ý nghĩa của Phần 27A Đạo luật Chứng khoán năm 1933, được sửa đổi, và Phần 21E Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934. Các tuyên bố tiên đoán có thể được xác định bằng cách sử dụng các từ như “có thể”, “sẽ”, “kế hoạch”, “nên”, “mong đợi”, “dự kiến”, “ước tính”, “tiếp tục” hoặc các thuật ngữ tương tự. Các tuyên bố tiên đoán như vậy vốn chịu sự tác động của một số rủi ro, xu hướng và sự không chắc chắn nhất định, nhiều trong số đó Công ty không thể dự đoán chính xác và một số mà Công ty thậm chí có thể không dự đoán trước được và liên quan đến các yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những gì được dự kiến. Độc giả được cảnh báo không nên đặt niềm tin quá mức vào các tuyên bố tiên đoán này và được khuyến cáo cân nhắc các yếu tố rủi ro được liệt kê ở trên cùng với các yếu tố rủi ro bổ sung dưới tiêu đề “Các Yếu tố Rủi ro” trong các Báo cáo Thường niên của Công ty theo Mẫu 20-F, có thể được bổ sung hoặc sửa đổi theo các Báo cáo của Nhà phát hành Nước ngoài theo Mẫu 6-K của Công ty. Công ty giả định không có nghĩa vụ cập nhật hoặc bổ sung các tuyên bố tiên đoán trở nên không chính xác do các sự kiện sau đó, thông tin mới hoặc các lý do khác.

Liên hệ

Nhà đầu tư:
Flora Hewitt, Phó Chủ tịch Đầu tư Quan hệ và Sáp nhập
Email: investor@geniusgroup.net

Liên hệ Truyền thông:
Adia PR
Email: gns@adiapr.co.uk

Nhà đầu tư Mỹ:
Dave Gentry, RedChip Companies Inc
1-800-RED-CHIP
GNS@redchip.com