Fat Projects Acquisition Corp. Xác nhận việc tài trợ để kéo dài thời hạn hoàn tất sáp nhập kinh doanh ban đầu đến ngày 15 tháng 11 năm 2023

SINGAPORE, ngày 16 tháng 10 năm 2023 – Công ty Fat Projects Acquisition Corp (NASDAQ: FATPU, FATP, FATPW) (“FATP”), một công ty mua lại mục đích đặc biệt, hôm nay thông báo rằng vào ngày 13 tháng 10 năm 2023, Công ty đã gửi vào quỹ tín thác của mình tổng cộng 24.279,65 USD đại diện cho 0,05 USD cho mỗi cổ phiếu thường lớp A công khai của 485.593 cổ phiếu đang lưu hành. Khoản tiền này cho phép Công ty kéo dài thời hạn hoàn tất sáp nhập kinh doanh ban đầu của mình thêm một tháng từ ngày 15 tháng 10 năm 2023 đến ngày 15 tháng 11 năm 2023 (“Extension”). Đây là lần mở rộng thứ bảy trong tối đa chín lần mở rộng một tháng theo phép cho phép của tài liệu quản lý của Công ty.

Extension này cung cấp cho Công ty thêm thời gian để hoàn tất sáp nhập kinh doanh ban đầu của mình (“Business Combination”) với Công ty TNHH Avanseus Holdings, một công ty tư nhân hạn chế bằng cổ phần Singapore (“Avanseus”). Như đã báo cáo trước đây, FATP và Avanseus đã ký Thỏa thuận Sáp nhập Kinh doanh vào ngày 26 tháng 8 năm 2022, được sửa đổi bởi Bản sửa đổi thứ nhất cho Thỏa thuận Sáp nhập Kinh doanh vào ngày 3 tháng 10 năm 2022, Bản sửa đổi thứ hai cho Thỏa thuận Sáp nhập Kinh doanh vào ngày 14 tháng 2 năm 2023 và Bản sửa đổi thứ ba cho Thỏa thuận Sáp nhập Kinh doanh vào ngày 14 tháng 7 năm 2023 (có tên gọi chung là “Thỏa thuận Sáp nhập Kinh doanh”), quy định về một loạt giao dịch, theo đó, trong số các điều kiện khác, cổ đông của Avanseus sẽ đổi tất cả cổ phần Avanseus đang lưu hành của họ bằng cổ phiếu thường lớp A mới phát hành của FATP (“Share Exchange”), tuân thủ theo các điều kiện được nêu trong Thỏa thuận Sáp nhập Kinh doanh, với Avanseus trở thành một công ty con hoàn toàn của FATP (Share Exchange và các giao dịch khác được đề xuất trong Thỏa thuận Sáp nhập Kinh doanh, cùng nhau, là “Business Combination” hoặc “Giao dịch Đề xuất”). Trong khuôn khổ Sáp nhập Kinh doanh, FATP sẽ đổi tên công ty thành “Avanseus Holdings Corporation” (“New Avanseus”).

Thông tin bổ sung và nơi tìm kiếm

Thông cáo báo chí này không bao gồm tất cả thông tin cần xem xét về Sáp nhập Kinh doanh và không nhằm mục đích hình thành cơ sở cho bất kỳ quyết định đầu tư hoặc quyết định nào khác liên quan đến Sáp nhập Kinh doanh. FATP đã nộp Bản sửa đổi số 4 cho Tuyên bố đăng ký Mẫu S-4 (mã tập tin ủy quyền 333-267741) với Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 5 năm 2023 (“Tuyên bố đăng ký”) liên quan đến Sáp nhập Kinh doanh bao gồm bản thông cáo của FATP và bản thông cáo của FATP. Tuyên bố đăng ký chưa được Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Hoa Kỳ công bố hiệu lực. Khi có sẵn, bản thông cáo/tuyên bố bầu cử chính thức và các tài liệu liên quan khác sẽ được gửi đến tất cả cổ đông FATP tính đến ngày ghi danh để bỏ phiếu về Sáp nhập Kinh doanh. Cổ đông FATP và các bên quan tâm khác được khuyến nghị đọc bản thông cáo/tuyên bố sơ bộ và các sửa đổi trong Tuyên bố đăng ký và khi có sẵn bản thông cáo/tuyên bố chính thức và tài liệu được hợp nhất bởi tham chiếu trong Tuyên bố đăng ký liên quan đến Sáp nhập Kinh doanh, vì những tài liệu này sẽ cung cấp thông tin quan trọng về Avanseus, FATP và Sáp nhập Kinh doanh. FATP cũng sẽ nộp các tài liệu khác liên quan đến Sáp nhập Kinh doanh với Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Hoa Kỳ. Ngay sau khi Mẫu S-4 được Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Hoa Kỳ công bố có hiệu lực, FATP dự định gửi bản thông cáo/tuyên bố chính thức và lá phiếu ủy quyền cho mỗi cổ đông có quyền bỏ phiếu tại cuộc họp liên quan đến việc phê duyệt giao dịch kinh doanh và các đề xuất khác được nêu trong bản thông cáo/tuyên bố.

Người tham gia

FATP và Avanseus cùng các giám đốc và lãnh đạo của họ có thể được coi là người tham gia vào việc vận động cổ phiếu của cổ đông FATP liên quan đến Sáp nhập Kinh doanh. Thông tin về các giám đốc và lãnh đạo điều hành của FATP cũng như sở hữu của họ đối với chứng khoán của FATP được cung cấp trong các tài liệu mà FATP nộp với Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Hoa Kỳ, bao gồm Báo cáo hàng năm Mẫu 10-K của FATP cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022, được nộp với Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Hoa Kỳ vào ngày 13 tháng 3 năm 2023 và Báo cáo quý Mẫu 10-Q của FATP cho quý tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2023 được nộp vào ngày 22 tháng 5 năm 2023. Nếu việc nắm giữ cổ phiếu của các cá nhân này tại FATP đã thay đổi kể từ số liệu được công bố trong Báo cáo hàng năm Mẫu 10-K, các thay đổi đó đã hoặc sẽ được phản ánh trong Tuyên bố Thay đổi Quyền sở hữu Mẫu 4 được nộp với Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Hoa Kỳ. Thông tin bổ sung về tên và lợi ích của các giám đốc và lãnh đạo của FATP và Avanseus cũng như các bên khác có thể được coi là người tham gia vào Sáp nhập Kinh doanh có thể được biết thông qua việc đọc bản thông cáo/tuyên bố trong Tuyên bố đăng ký liên quan đến Sáp nhập Kinh doanh và bản thông cáo/tuyên bố chính thức khi có sẵn.

Dự báo tương lai

Thông cáo báo chí này chứa một số dự báo tương lai liên quan đến Sáp nhập Kinh doanh giữa FATP và Avanseus, bao gồm các tuyên bố về lợi ích của Sáp nhập Kinh doanh, thời gian dự kiến hoàn tất Sáp nhập Kinh doanh, dịch vụ được cung cấp bởi Avanseus và thị trường mà nó hoạt động, tổng quy mô thị trường có thể được dịch vụ của Avanseus, tính đủ của số tiền thu được từ Sáp nhập Kinh doanh để tài trợ hoạt động và kế hoạch kinh doanh của Avanseus cũng như kết quả hoạt động dự kiến của Avanseus. Những dự báo tương lai này thường được xác định rõ bằng các từ như “tin tưởng”, “dự án”, “dự kiến”, “ước tính”, “định”, “chiến lược”, “cơ hội”, “kế hoạch”, “có thể”, “nên”, “sẽ”, “sẽ tiếp tục”, “có khả năng dẫn đến” và các từ tương tự. Những dự báo tương lai là dự đoán, dự báo và các tuyên bố khác về các sự kiện tương lai dựa trên các giả định và kỳ vọng hiện tại, và do đó chịu rủi ro và điều kiện bất định.