Fat Projects Acquisition Corp Thông báo ý định gia hạn thời hạn hoàn tất sáp nhập kinh doanh đến ngày 15 tháng 11 năm 2023

SINGAPORE, ngày 11 tháng 10 năm 2023 – Công ty TNHH Fat Projects Acquisition Corp (NASDAQ: FATPU, FATP, FATPW) (“FATP”), một công ty mua lại mục đích đặc biệt, hôm nay thông báo rằng họ đã thông báo cho Công ty Chuyển giao Cổ phiếu và Tín thác Continental rằng họ dự định kéo dài thời hạn hoàn tất sáp nhập kinh doanh ban đầu của họ từ ngày 15 tháng 10 năm 2023 đến ngày 15 tháng 11 năm 2023 bằng cách gửi 24.279,65 USD vào Quỹ Tín thác của họ trước ngày 15 tháng 10 năm 2023. Đây là lần mở rộng thứ bảy trong tối đa chín lần mở rộng 1 tháng mà FATP được ủy quyền đạt được theo Điều lệ sửa đổi và được cập nhật của họ, đã được sửa đổi.

Việc kéo dài thời hạn cung cấp thêm thời gian cho FATP hoàn tất sáp nhập kinh doanh ban đầu của mình (“Giao dịch kinh doanh”) với Công ty TNHH Avanseus Holdings Pte. Ltd., một công ty tư nhân hạn chế bằng cổ phiếu của Singapore (“Avanseus”). Như đã báo cáo trước đây, FATP và Avanseus đã ký Thỏa thuận Sáp nhập Kinh doanh ngày 26 tháng 8 năm 2022, được sửa đổi bởi Bản sửa đổi thứ nhất cho Thỏa thuận Sáp nhập Kinh doanh ngày 3 tháng 10 năm 2022, Bản sửa đổi thứ hai cho Thỏa thuận Sáp nhập Kinh doanh ngày 14 tháng 2 năm 2023, và Bản sửa đổi thứ ba cho Thỏa thuận Sáp nhập Kinh doanh ngày 14 tháng 7 năm 2023 (chung là “Thỏa thuận Sáp nhập Kinh doanh”) quy định về một loạt giao dịch, theo đó, trong số những điều khác, cổ đông của Avanseus sẽ trao đổi tất cả cổ phiếu Avanseus đang lưu hành của họ để đổi lấy Cổ phiếu thường lớp A mới phát hành của FATP (“Giao dịch trao đổi cổ phiếu”), tuân thủ theo điều kiện được nêu trong Thỏa thuận Sáp nhập Kinh doanh, với Avanseus do đó trở thành một công ty hoàn toàn thuộc sở hữu của FATP (Giao dịch trao đổi cổ phiếu và các giao dịch khác được dự kiến trong Thỏa thuận Sáp nhập Kinh doanh, cùng nhau, là “Giao dịch kinh doanh” hoặc “Giao dịch đề xuất”). Trong khuôn khổ Giao dịch kinh doanh, FATP sẽ đổi tên thành “Avanseus Holdings Corporation” (“New Avanseus”).

Việc mở rộng thứ bảy được mô tả ở trên sẽ cung cấp thêm thời gian cho FATP và Avanseus hoàn tất Giao dịch kinh doanh.

Thông tin bổ sung và nơi tìm kiếm

Thông cáo báo chí này không bao gồm tất cả thông tin cần xem xét về Giao dịch kinh doanh và không nhằm mục đích hình thành cơ sở cho bất kỳ quyết định đầu tư hoặc quyết định nào khác liên quan đến Giao dịch kinh doanh. FATP đã nộp Sửa đổi số 4 cho Bản Công bố Đăng ký S-4 (tập tin số 333-267741) với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ vào ngày 11 tháng 5 năm 2023 (“Bản Công bố Đăng ký”) liên quan đến Giao dịch kinh doanh bao gồm bản trình bày quyền biểu quyết của FATP và bản tóm tắt của FATP. Bản Công bố Đăng ký chưa được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ tuyên bố hiệu lực. Khi có sẵn, bản trình bày quyền biểu quyết/tóm tắt cuối cùng và các tài liệu liên quan khác sẽ được gửi đến tất cả cổ đông của FATP tính đến ngày ghi danh để biểu quyết về Giao dịch kinh doanh. Cổ đông của FATP và các bên quan tâm khác được khuyến nghị đọc bản trình bày quyền biểu quyết/tóm tắt sơ bộ và các sửa đổi liên quan trong Bản Công bố Đăng ký và, khi có sẵn, bản trình bày quyền biểu quyết/tóm tắt cuối cùng và các tài liệu được hợp nhất bởi tham chiếu, vì những tài liệu này sẽ cung cấp thông tin quan trọng về Avanseus, FATP và Giao dịch kinh doanh. FATP cũng sẽ nộp các tài liệu khác liên quan đến Giao dịch kinh doanh với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ. Ngay sau khi Bản S-4 được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ tuyên bố hiệu lực, FATP dự định gửi bản trình bày quyền biểu quyết/tóm tắt cuối cùng và lá phiếu biểu quyết cho mỗi cổ đông có quyền biểu quyết tại cuộc họp liên quan đến việc phê duyệt giao dịch kinh doanh và các đề xuất khác được nêu trong bản trình bày quyền biểu quyết/tóm tắt. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định biểu quyết nào, các nhà đầu tư và chủ sở hữu chứng khoán của FATP được khuyến nghị cẩn thận đọc Bản Công bố Đăng ký, bản trình bày quyền biểu quyết/tóm tắt cuối cùng và tất cả các tài liệu liên quan khác được nộp hoặc sẽ được nộp với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ liên quan đến Giao dịch kinh doanh khi chúng trở nên khả dụng bởi vì chúng sẽ cung cấp thông tin quan trọng về FATP, Avanseus và Giao dịch kinh doanh.

Nhà đầu tư và chủ sở hữu chứng khoán có thể lấy miễn phí bản sao của Bản Công bố Đăng ký và tất cả các tài liệu liên quan khác do FATP nộp qua trang web của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ tại www.sec.gov. Ngoài ra, các tài liệu do FATP nộp có thể được lấy miễn phí từ trang web của FATP tại https://fatprojectscorp.com/investor-relations/ hoặc bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản đến FATP tại Công ty TNHH Fat Projects Acquisition Corp, 27 Bukit Manis Road, Singapore 099892.

Người tham gia

FATP và Avanseus cùng các giám đốc và lãnh đạo của họ có thể được coi là người tham gia vận động cổ đông của FATP trong việc ủng hộ Giao dịch kinh doanh. Thông tin về các giám đốc và lãnh đạo điều hành của FATP cũng như sở hữu chứng khoán của FATP được mô tả trong các tài liệu mà FATP nộp với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, bao gồm Báo cáo Thường niên theo Mẫu 10-K của FATP cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022, được nộp với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ vào ngày 13 tháng 3 năm 2023 và Báo cáo Quý theo Mẫu 10-Q của FATP cho quý tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023, được nộp với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ vào ngày 21 tháng 8 năm 2023. Nếu việc nắm giữ chứng khoán của FATP đã thay đổi kể từ số liệu được tiết lộ trong Báo cáo Thường niên theo Mẫu 10-K, những thay đổi đó đã hoặc sẽ được phản ánh trong Tuyên bố Thay đổi Sở hữu theo Mẫu 4 được nộp với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ. Thông tin bổ sung về tên và lợi ích trong Giao dịch kinh doanh của các giám đốc và lãnh đạo của FATP và Avanseus cũng như các bên khác có thể được coi là người tham gia Giao dịch kinh doanh có thể được biết bằng cách đọc bản trình bày quyền biểu quyết/tóm tắt trong Bản Công bố Đăng ký liên quan đến Giao dịch kinh doanh và bản trình bày quyền biểu quyết/tóm tắt cuối cùng khi nó trở nên khả dụng. Bạn có thể lấy miễn phí các tài liệu này theo mô tả ở đoạn trước.