Fang Holdings thông báo thành lập Ủy ban đặc biệt

BEIJING, Ngày 26 tháng 9 năm 2023 – Fang Holdings Limited (OTC: SFUNY) (“Fang” hoặc “Công ty”), một cổng thông tin bất động sản hàng đầu Trung Quốc về số lượt xem trang và lượt truy cập, hôm nay thông báo rằng ban giám đốc (“Ban Giám đốc”) của công ty đã thành lập một ủy ban đặc biệt (“Ủy ban Đặc biệt”) gồm ba thành viên độc lập, ông Huyue Zhang, ông Shaohua Zhang và ông Changming Yan, để đánh giá và xem xét thư đề xuất mua lại sơ bộ không ràng buộc trước đây vào ngày 4 tháng 9 năm 2023 (“Đề xuất”) từ ông Jiangong Dai (“Ông Dai” hoặc “Bên đề xuất mua”) nhằm mua lại tất cả cổ phiếu đang lưu hành của Công ty mà Bên đề xuất mua không nắm giữ, hoặc bất kỳ giao dịch thay thế tiềm năng nào khác.

Ban Giám đốc cảnh báo các cổ đông của Công ty và những người khác đang cân nhắc giao dịch chứng khoán của Công ty rằng chưa có quyết định nào được đưa ra liên quan đến phản hồi của Công ty đối với Đề xuất. Không thể đảm bảo rằng bất kỳ đề nghị chính thức nào sẽ được đưa ra, rằng bất kỳ thỏa thuận chính thức nào sẽ được ký kết liên quan đến Giao dịch Đề xuất, hoặc rằng giao dịch này hoặc bất kỳ giao dịch nào khác sẽ được chấp thuận hoặc hoàn tất. Công ty không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ cập nhật nào liên quan đến giao dịch này hoặc bất kỳ giao dịch nào khác, ngoại trừ theo quy định của luật hiện hành.

Về Fang

Fang vận hành một trong những cổng thông tin bất động sản hàng đầu Trung Quốc về số lượt xem trang và lượt truy cập trang web. Thông qua các trang web của mình, Fang chủ yếu cung cấp dịch vụ tiếp thị, đăng tin, tạo lead và dịch vụ tài chính cho các lĩnh vực bất động sản và nội thất, cải tạo nhà ở đang phát triển nhanh chóng của Trung Quốc. Các trang web thân thiện với người dùng của Fang hỗ trợ các cộng đồng và mạng lưới người dùng trực tuyến tích cực tìm kiếm thông tin và các dịch vụ giá trị gia tăng cho các lĩnh vực bất động sản và nội thất, cải tạo nhà ở tại Trung Quốc. Fang hiện duy trì khoảng 70 văn phòng để tập trung vào nhu cầu thị trường địa phương và trang web cùng cơ sở dữ liệu của mình chứa nội dung liên quan đến bất động sản bao gồm 658 thành phố ở Trung Quốc. Để biết thêm thông tin về Fang, vui lòng truy cập http://ir.fang.com.

Tuyên bố An toàn

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố tiên đoán trong tương lai theo ý nghĩa của Phần 27A Đạo luật Chứng khoán năm 1933, được sửa đổi, và Phần 21E Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, được sửa đổi. Các tuyên bố tiên đoán trong tương lai như vậy được đưa ra theo các “điều khoản an toàn” của Đạo luật Cải cách Tố tụng Chứng khoán Tư nhân Hoa Kỳ năm 1995.

Tất cả các tuyên bố khác ngoài các tuyên bố về sự kiện lịch sử trong thông báo này là những tuyên bố tiên đoán trong tương lai, bao gồm nhưng không giới hạn ở, việc chấp thuận và hoàn tất Giao dịch Đề xuất hoặc bất kỳ giao dịch thay thế nào. Những tuyên bố tiên đoán trong tương lai này có thể được xác định bằng các thuật ngữ như “sẽ”, “mong đợi”, “dự kiến”, “dự đoán”, “mục tiêu”, “tương lai”, “có ý định”, “kế hoạch”, “tin tưởng”, “có khả năng”, “ước tính”, “có thể”, “nên” và các biểu thức tương tự. Các tuyên bố tiên đoán trong tương lai liên quan đến các rủi ro và sự không chắc chắn vốn có và dựa trên các kỳ vọng, giả định, ước tính và dự báo hiện tại của Fang về ngành công nghiệp và thị trường, và liên quan đến các sự kiện và điều kiện không chắc chắn, tất cả đều khó dự đoán và nhiều trong số đó nằm ngoài tầm kiểm soát của Fang, có thể khiến kết quả thực tế, hoạt động hoặc thành tích của Fang khác biệt đáng kể so với những gì trong các tuyên bố tiên đoán trong tương lai. Để biết thêm thông tin về các rủi ro, sự không chắc chắn hoặc các yếu tố khác, vui lòng tham khảo các tài liệu mà Fang đã nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Fang không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố tiên đoán trong tương lai nào do thông tin mới, sự kiện trong tương lai hoặc các lý do khác, trừ khi được luật hiện hành yêu cầu. Mặc dù Fang tin rằng các kỳ vọng được thể hiện trong các tuyên bố tiên đoán trong tương lai này là hợp lý, Fang không thể đảm bảo rằng các kỳ vọng của mình sẽ chính xác, và các nhà đầu tư được cảnh báo rằng kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với các kết quả dự kiến.

LIÊN HỆ: Đối với các câu hỏi từ nhà đầu tư và truyền thông, vui lòng liên hệ: 

Quan hệ Nhà đầu tư Fang
Email: ir@fang.com