ESGL Holdings Limited Nhận Thông Báo Từ Nasdaq Về Sự Không Đáp Ứng Giá Trần Tối Thiểu Và Giá Trị Thị Trường Tối Thiểu

SINGAPORE, ngày 27 tháng 10 năm 2023 – Công ty TNHH Holdings Giải pháp Môi trường Toàn cầu (NASDAQ: ESGL) (“ESGL” hoặc “Công ty”), nhà cung cấp giải pháp xử lý chất thải bền vững có sứ mệnh tái chế chất thải công nghiệp thành sản phẩm tuần hoàn bằng cách sử dụng công nghệ đột phá và năng lượng tái tạo, hôm nay thông báo rằng Công ty đã nhận được thư thông báo ngày 24 tháng 10 năm 2023 từ Phòng Chất lượng Danh mục Ủy ban Chứng khoán Mỹ (“Ủy ban”) thông báo rằng (i) giá thầu tối thiểu trên mỗi cổ phiếu dưới 1,00 USD trong thời gian 30 ngày kinh doanh liên tiếp và Công ty không đáp ứng yêu cầu giá thầu tối thiểu theo Quy tắc 5450 (a) (1) của Danh mục Chứng khoán Nasdaq (“Quy tắc Giá Thầu Tối Thiểu”) và (ii) Giá trị thị trường tối thiểu của cổ phiếu công khai giao dịch (“MVPHS”) của Công ty thấp hơn 5 triệu USD trong 30 ngày kinh doanh liên tiếp trước ngày thông báo, không đáp ứng yêu cầu giao dịch tiếp tục theo Quy tắc 5450 (b) (1) (C) của Danh mục Chứng khoán Nasdaq (“Quy tắc MVPHS”).

Theo Quy tắc 5810 (c) (3) (A) và 5810 (c) (3) (D) của Danh mục Chứng khoán Nasdaq, Nasdaq đã cung cấp cho Công ty 180 ngày lịch, hoặc đến ngày 22 tháng 4 năm 2024 (“Thời hạn Tuân thủ”) để khôi phục tuân thủ Quy tắc Giá Thầu Tối Thiểu và Quy tắc MVPHS. Nếu bất kỳ lúc nào trong Thời hạn Tuân thủ, giá đóng cửa trên mỗi cổ phiếu ít nhất là 1,00 USD trong 10 ngày kinh doanh liên tiếp, Nasdaq sẽ cung cấp cho Công ty xác nhận bằng văn bản về việc tuân thủ Quy tắc Giá Thầu Tối Thiểu và vấn đề sẽ được đóng lại. Nếu bất kỳ lúc nào trong Thời hạn Tuân thủ, MVPHS của Công ty đóng cửa ở mức 5 triệu USD hoặc nhiều hơn trong 10 ngày kinh doanh liên tiếp, Nasdaq sẽ cung cấp cho Công ty xác nhận bằng văn bản về việc tuân thủ Quy tắc MVPHS và vấn đề sẽ được đóng lại.

Trong trường hợp Công ty không khôi phục tuân thủ Quy tắc Giá Thầu Tối Thiểu vào ngày 22 tháng 4 năm 2024, Công ty có thể đủ điều kiện cho thêm thời gian. Để đủ điều kiện, Công ty phải nộp đơn xin chuyển đổi trực tuyến và thanh toán phí không hoàn lại 5.000 USD vào ngày 22 tháng 4 năm 2024. Công ty sẽ phải đáp ứng yêu cầu giao dịch tiếp tục về giá trị thị trường cổ phiếu công khai và tất cả các tiêu chuẩn niêm yết ban đầu khác, ngoại trừ yêu cầu giá, và cần cung cấp thông báo bằng văn bản về ý định khắc phục thiếu sót trong thời hạn tuân thủ thứ hai, bao gồm thực hiện chia cổ phiếu ngược nếu cần thiết. Là một phần quá trình xem xét của mình, Ban Giám đốc sẽ đưa ra quyết định liệu Công ty có thể khắc phục thiếu sót hay không. Nếu Ban Giám đốc kết luận rằng Công ty sẽ không thể khắc phục thiếu sót hoặc nếu Công ty quyết định không nộp đơn xin chuyển đổi hoặc đưa ra tuyên bố được yêu cầu, Nasdaq sẽ thông báo rằng chứng khoán của Công ty sẽ bị loại khỏi danh mục.

Trong trường hợp Công ty không khôi phục tuân thủ Quy tắc MVPHS vào ngày 22 tháng 4 năm 2024, Công ty sẽ nhận được thông báo bằng văn bản rằng chứng khoán của họ bị loại khỏi danh mục. Trong trường hợp nhận được thông báo như vậy, Công ty có thể kháng cáo quyết định loại bỏ chứng khoán của Nasdaq, nhưng không thể đảm bảo Nasdaq sẽ chấp thuận yêu cầu giao dịch tiếp tục của Công ty. Tùy chọn khác, Công ty có thể xem xét đăng ký chuyển chứng khoán của mình sang Thị trường Vốn Nasdaq (Thị trường Vốn) trước khi hết hạn tuân thủ. Để chuyển đổi, Công ty phải nộp đơn xin chuyển đổi trực tuyến, thanh toán phí 5.000 USD và đáp ứng các yêu cầu giao dịch tiếp tục của Thị trường Vốn.

Các thông báo của Nasdaq không dẫn đến việc loại bỏ ngay lập tức cổ phiếu thường của Công ty và cổ phiếu thường sẽ tiếp tục giao dịch bình thường dưới mã “ESGL”. Công ty sẽ theo dõi chặt chẽ giá đóng cửa của cổ phiếu thường của mình từ bây giờ đến ngày 22 tháng 4 năm 2024 và dự định xem xét các giải pháp có sẵn để khắc phục tình trạng không tuân thủ Quy tắc Giá Thầu Tối Thiểu và Quy tắc MVPHS. Tuy nhiên, không thể đảm bảo Công ty có thể khôi phục hoặc duy trì tuân thủ các tiêu chuẩn niêm yết khác của Nasdaq.

Về Holdings Giải pháp Môi trường Toàn cầu

Holdings Giải pháp Môi trường Toàn cầu (“ESGL”) là một công ty được thành lập dưới dạng công ty được miễn trừ theo luật pháp quần đảo Cayman. Đứng đầu trong việc thúc đẩy giải pháp quản lý chất thải bền vững, ESGL dành trọn tâm huyết cho việc cách mạng hóa chuyển đổi chất thải với sự nhấn mạnh vào công nghệ đột phá và cam kết bảo vệ môi trường. ESGL tiến hành tất cả các hoạt động thông qua đơn vị được thành lập tại Singapore, Công ty TNHH Giải pháp Môi trường (Châu Á). Để biết thêm thông tin, bao gồm các tài liệu đăng ký của Công ty với Ủy ban Chứng khoán Mỹ, vui lòng truy cập https://esgl.asia.

Tuyên bố tương lai

Một số tuyên bố trong bản tin này có thể được coi là chứa một số “tuyên bố tương lai” theo nghĩa “bảo vệ an toàn” của Đạo luật Cải cách Kiện cáo Chứng khoán Tư nhân năm 1995. Các tuyên bố tương lai có thể được nhận dạng thông qua các từ như: “mục tiêu”, “tin tưởng”, “dự kiến”, “sẽ”, “có thể”, “định vị”, “tương lai”, “dự báo”, “có ý định”, “kế hoạch” và các từ tương tự khác cho thấy sự kiện hoặc xu hướng trong tương lai hoặc không phải là các tuyên bố về các vấn đề trong quá khứ. Ví dụ về các tuyên bố tương lai bao gồm, nhưng không giới hạn, các tuyên bố được đưa ra trong bản tin này liên quan đến kết quả kinh doanh và hoạt động dự kiến trong tương lai, bao gồm các ước tính về tăng trưởng, biên lợi nhuận gộp, EBITDA điều chỉnh, mở rộng khu vực tiềm năng, phát triển sản phẩm mới, đối tác, quan hệ khách hàng, nhu cầu xử lý chất thải và doanh số bán sản phẩm tuần hoàn. Các tuyên bố tương lai không phải là sự thật lịch sử và không đảm bảo kết quả trong tương lai. Thay vào đó, chúng chỉ dựa trên niềm tin, dự kiến và giả định hiện tại của lãnh đạo ESGL. Bởi vì các tuyên bố tương lai liên quan đến tương lai, chúng mang tính không chắc chắn, rủi ro và thay đổi theo hoàn cảnh mà nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Kết quả và kết cục thực tế có th