Điểm mặt cá nhân và doanh nghiệp bị UBCKNN phạt trong tuần qua

Xây dựng nhà Tây Hồ bị phạt 70 triệu đồng

Ngày 23/3/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định phạt CTCP Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ số tiền 70 triệu đồng.

Nguyên nhân, do công ty đã báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2016.

Công đoàn Cơ sở Công ty Vĩnh Hoàn bị phạt 50 triệu đồng

Ngày 24/3/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định phạt Công đoàn cơ sở CTCP Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán VHC) số tiền 50 triệu đồng.

Nguyên nhân, do Công đoàn công ty đã không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể,Công đoàn cơ sở CTCP Vĩnh Hoàn đã bán 32.100 cổ phiếu VHC từ ngày 24/12/2019 đến ngày 25/12/2019 nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu.

Nông sản Thực phẩm Đồng Nai bị phạt 60 triệu đồng

Trong ngày 24/3/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định phạt CTCPqua Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai (mã chứng khoán DFS) số tiền 60 triệu đồng.

Nguyên nhân, do công ty đã công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1, 2, 3, 4 năm 2018; Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1, 2 năm 2019; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm đã soát xét năm 2018, năm 2019.

Giao dịch cổ piếu NDF, một cá nhân bị phạt

Ngày 25/3/2020, bà Nguyễn Thị Lân, cổ đông lớn của CTCP Chế biến nông sản Xuất khẩu Nam Định (mã chứng khoán NDF) bị phạt 10 triệu đồng.

Nguyên nhân, do bà Nguyễn Thị Lân đã báo cáo không chính xác. Cụ thể, bà Lân đã bán 19.100 cổ phiếu NDF vào ngày 17/7/2017 dẫn đến khối lượng nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch là 389.600 cổ phiếu. Ngày 24/7/2017 và ngày 01/8/2017, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội nhận được báo cáo sở hữu của bà Lân, theo đó bà Lân báo cáo đã bán 140.000 cổ phiếu NDF vào ngày 18/7/2016 dẫn đến khối lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch là 268.700 cổ phiếu.

Thành viên HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bị phạt

Cùng ngày 25/3/2020, ông Nguyễn Văn Quang, Thành viên HĐQT của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán DGC) bị phạt 17,5 triệu đồng.

Nguyên nhân, do ông Quang đã báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Quang đăng ký bán 70.000 cổ phiếu DGC từ ngày 06/8/2019 đến ngày 23/8/2019 và đã thực hiện giao dịch bán 69.900 cổ phiếu DGC từ ngày 09/8/2019 đến 23/8/2019 nhưng đến ngày 16/9/2019, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký của ông Nguyễn Văn Quang.

Đức Quân Fortex bị phạt 270 triệu đồng

Ngày 27/03/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định phạt đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân (Đức Quân Fortex – mã chứng khoán FTM) tổng số tiền 270 triệu đồng.

Trong đó phạt tiền 85 triệu đồng do công ty không công bố thông tin theo quy định pháp luật đối với Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 12/04/2019 liên quan đến vay/cấp tín dụng với ngân hàng.

Phạt tiền 100 triệu đồng do Công ty đã vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với cổ đông, người có liên quan của cổ đông, người có liên quan của thành viên HĐQT. Cụ thể, trong năm 2018, Công ty cung cấp các khoản vay cho CTCP Tập đoàn Đại Cường và CTCP Bất động sản New City là các tổ chức có liên quan của cổ đông Công ty; cung cấp khoản vay cho bà Lê Thị Cúc là cổ đông cá nhân của Công ty; Giao dịch trong năm 2018 giữa Công ty và CTCP Bất động sản Đại Cường (là tổ chức có liên quan của Chủ tịch HĐQT Công ty) chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT Công ty chấp thuận.

Ngoài ra Đức Quân Fortex còn bị phạt tiền 85 triệu đồng do đã công bố thông tin sai lệch. Cụ thể, tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 đã được Công ty CBTT ngày 21/01/2019: Công ty báo cáo không có giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây; không có giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ. Tuy nhiên, trong năm 2018, Công ty có giao dịch với CTCP Tập đoàn Đại Cường là tổ chức mà thành viên HĐQT Công ty là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây; và có giao dịch với CTCP Bất động sản Đại Cường là tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT Công ty.

Bên cạnh việc xử lý vi phạm hành chính đối với các vi phạm nêu trên của Công ty, UBCKNN hiện đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, làm rõ giao dịch của một số cá nhân liên quan đến cổ phiếu FTM và Công ty.

Quản lý quỹ Manulife Investment bị phạt 100 triệu đồng

Cũng trong ngày 27/3/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Quản lý quỹ Manulife Investment (Việt Nam) tổng số tiền 100 triệu đồng.

Nguyên nhân, do Công ty đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin (là người nội bộ của Quỹ đầu tư cổ phiếu Manulife và Quỹ đầu tư cân bằng Manulife).

Đồng thời công ty cũng đã bố trí người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ không phù hợp với loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán được cấp. Cụ thể công ty đã bổ nhiệm Trưởng phòng nghiệp vụ quản trị quỹ khi người được bổ nhiệm có chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán nhưng chưa có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.

Các quyết định trên đều có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nam Phương/Sở hữu Trí tuệ