[Cập nhật] Lãi suất Vietcombank mới nhất tháng 4/2020

Lãi suất Vietcombank mới nhất tháng 4/2020.

Lãi suất ngân hàng Vietcombank – Khách hàng cá nhân

Đối với khách hàng cá nhân, tiền gửi không kì hạn được áp dụng mức lãi suất 0,1%/năm. Trong khi, tiền gửi có kì hạn được áp dụng mức lãi suất dao động từ 0,5 đến 6,8%/năm.

Cụ thể, kì hạn 7 ngày và 14 ngày được áp dụng lãi suất 0,5%/năm; kì hạn 1 tháng và 2 tháng là 4,3%/năm, giữ nguyên so với biểu niêm yết tháng 3.

Vietcombank giảm lãi suất huy động đối với hầu hết kì hạn từ 3 tháng trở lên. Theo đó, tiền gửi kì hạn 3 tháng được hưởng lãi suất 4,7%/năm, giảm 0,1 điểm % so với tháng 3; kì hạn 6 và 9 tháng được áp dụng lãi suất 5,1%/năm, giảm 0,2 điểm % .

Tiền gửi kì hạn tại 12 tháng được hưởng lãi suất 6,6%/năm, giảm 0,2 điểm %; trong khi kì hạn 24 tháng vẫn được áp dụng mức lãi suất cao nhất là 6,8%/năm.

Các kì hạn 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng cùng được huy động với mức lãi suất 6,5%/năm, giảm 0,3 điểm % so với tháng trước.

Nguồn: Vietcombank

Lãi suất ngân hàng Vietcombank – Khách hàng doanh nghiệp

Đối với khách hàng doanh nghiệp, tiền gửi tiết kiệm không kì hạn được hưởng mức lãi suất 0,2%/năm. Kì hạn 1 tháng và 2 tháng được huy động với mức lãi suất 4,3%, giữ nguyên so với tháng 3.

Lãi suất huy động đối với khách hàng doanh nghiệp cũng được điều chỉnh giảm tại các kì hạn gửi từ 3 tháng trở lên.

Theo đó, kì hạn 3 tháng đang được áp dụng mức lãi suất 4,7%/năm, giảm 0,1 điểm % so với tháng 3. Kì hạn 6 và 9 tháng được áp dụng lãi suất 5,1%/năm, giảm 0,2 điểm % .

Tiền gửi kì hạn tại kì hạn 12 tháng được hưởng lãi suất cao nhất là 6,3%/năm, giảm 0,2 điểm % so với tháng trước; trong khi các kì hạn 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng cùng được huy động với mức lãi suất 6,2%/năm, giảm 0,3 điểm %.

Nguồn: Vietcombank

Theo Hoàng Quyên/KTCK