BIDV bổ nhiệm 4 Phó Tổng Giám đốc mới

BIDV bổ nhiệm 4 Phó Tổng Giám đốc mới

Cụ thể, theo các Quyết định số 136/QĐ-BIDV, 168/QĐ-BIDV, 179/QĐ-BIDV, 368/QĐ-BIDV, ông Trần Long – Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Thành, bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao – Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Nội, ông Phan Thanh Hải – Trưởng Khối Ngân hàng Bán buôn kiêm Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp lớn BIDV và ông Hoàng Việt Hùng – Giám đốc Ban Tổ chức nhân sự BIDV được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc BIDV.

Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm. Quyết định có hiệu lực từ ngày 12/3/2020.

Ông Trần Long sinh năm 1976. Từ tháng 04/1999, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 02/2012 là Phó Giám đốc Ban Kế hoạch chiến lược; từ tháng 05/2012 là Giám đốc Ban Kế hoạch chiến lược; từ tháng 09/2014 là Giám đốc Chi nhánh BIDV Hà Thành.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao sinh năm 1978, bắt đầu làm việc tại BIDV từ tháng 12/2000. Từ tháng 08/2010, bà là Phó Giám đốc Chi nhánh BIDV Sở giao dịch 1; từ tháng 04/2012 là Giám đốc Ban Phát triển Ngân hàng bán lẻ; từ tháng 06/2015 là Giám đốc Chi nhánh BIDV Hà Nội.

Ông Phan Thanh Hải sinh năm 1977. Năm 2001, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từng giữ các chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Vĩnh Long, Giám đốc Ban Kế hoạch chiến lược, Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp lớn; từ ngày 01/05/2019 được bổ nhiệm chức vụ Trưởng Khối Ngân hàng bán buôn.

Ông Hoàng Việt Hùng sinh năm 1972. Từ tháng 12/1996, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 11/2007 là Phó Giám đốc Chi nhánh BIDV Nghệ An; từ tháng 01/2013 là Giám đốc Chi nhánh BIDV Nghệ An; từ tháng 04/2019 là Giám đốc Ban Tổ chức nhân sự.

Như vậy, Ban điều hành BIDV hiện có có Phó Tổng Giám đốc phụ trách Lê Ngọc Lâm, 9 Phó Tổng Giám đốc và 1 Kế toán trưởng.

Năm 2019, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của BIDV đạt 10.876 tỷ đồng, tăng 15,8% so với năm 2018. Tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2019 đạt 1.490.105 tỷ đồng, tăng trưởng 13,5% so với năm 2018. Theo đó, BIDV tiếp tục là ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tài sản lớn nhất tại Việt Nam.

Năm 2020, BIDV đặt mục tiêu tăng trưởng huy động vốn phù hợp với sử dụng vốn, dự kiến tăng trưởng 9%; tín dụng tăng trưởng theo kế hoạch của Ngân hàng Nhà nước (hiện nay là 9%); lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 12.500 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát thấp hơn 1,7%; tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 7%; tổng tài sản 1.568.000 tỷ đồng; mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 mức tối đa 0,41% lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2020. /.

Theo TTXVN