11 doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền

CTCP Thống Nhất (BAX): Ngày 6/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 17/4/2020.

Tổng công ty Pisico Bình Định – CTCP (PIS): Ngày 6/4 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 15/4/2020.

CTCP Thanh Hoa Sông Đà (THS): Ngày 7/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 17/4/2020.

CTCP Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI (APL): Ngày 8/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 20/4/2020.

CTCP Bia Sài Gòn Miền Tây (WSB): Ngày 9/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Thời gian thanh toán 29/4/2020.

CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC): Ngày 10/4 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 28/4/2020.

CTCP Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị – VVMI (TB8): Ngày 16/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 6/5/2020.

CTCP Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang (VLA): Ngày 16/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019 tổng tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng), trong đó trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 7% và tạm ứng cổ tức năm 2019 tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 20/5/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020.

CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc (BWA): Ngày 17/4 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 14/5/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

CTCP Địa chính Hà Nội (DCH): Ngày 20/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 22/5/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020.

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC): Ngày 7/6 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 22/4/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 13,66 triệu cổ phiếu trả cổ tức tổng tỷ lệ 15%, trong đó cổ tức bổ sung năm 2018 (tỷ lệ 5%) và cổ tức năm 2019 (tỷ lệ 10%). Ngoài ra công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020.

Nam Phương/Sở hữu trí tuệ